Tham gia livestream dưới 2 hình thức

 1. Nếu không nghe được:
  • Kiểm tra đã cắm tai nghe đúng cách
  • Kiểm tra đã chọn đúng tai nghe từ máy tính (Speaker source): xem lại clip ở trên từ 0:44
 2. Nếu không nói được:
  • Kiểm tra mình có microphone hay không
  • Kiểm tra mình đang ở chế độ nào: Chỉ nghe (Listen only) hay Vừa nghe vừa nói (Microphone)
  • Nếu đang ở chế độ Chỉ nghe: Thoát khỏi phòng livestream –> tham gia lại –> chọn chế độ Vừa nghe vừa nói (Microphone)
 3. Nếu đang ở chế độ Vừa nghe vừa nói (Microphone) rồi nhưng vẫn không nói được
  • Kiểm tra đã chọn đúng mic từ máy tính (Microphone source): xem lại clip ở trên từ 0:44
  • Kiểm tra trình duyện web (browser) đã cho phép kết nối microphone: nhìn vào góc trên bên trái –> tìm biểu tượng ổ khóa bên trái chữ “live.thinkingschool.vn….” –> click vào biểu tượng ổ khóa –> chọn cho phép Microphone

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?