Bảo mật thông tin và Quyền sở hữu trí tuệ

Điều 1: Thinking School cam kết:

  • 1. Bảo mật các thông tin và dữ liệu cá nhân của học viên, khách hàng, giảng viên, và đối tác được đưa lên hệ thống của Thinking School.
  • 2. Chỉ sử dụng các thông tin này vào mục đích giảng dạy và liên lạc trong khuôn khổ các khóa học.
  • 3. Không sử dụng các thông tin, dữ liệu cá nhân của học viên, khách hàng, giảng viên, đối tác vào mục đích khác ngoại trừ có sự đồng ý bằng văn bản của học viên, khách hàng, giảng viên, hay đối tác.
  • 4. Không cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân của học viên, khách hàng, giảng viên, đối tác cho bất kỳ bên thứ 3 nào, ngoại trừ theo yêu cầu của Pháp luật sở tại.

Điều 2: Thinking School giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm, nội dung, khóa học của mình. Học viên, khách hàng, giảng viên, đối tác sử dụng tài sản trí tuệ của Thinking School phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thinking School.

Điều 3: Mỗi học viên được cấp 1 tài khoản học tập, tài khoản này chỉ sử dụng cho cá nhân học viên đó, mọi chia sẻ tài khoản này cho người khác đều không được phép và vi phạm chính sách bản quyền của Thinking School.

Điều 4: Khách hàng tổ chức khi mua khóa học của Thinking School được cấp 1 số tài khoản cụ thể để sử dụng hệ thống. Việc sử dụng và chia sẻ các tài khoản này cần tuân thủ theo các điều khoản cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?