Cách tính điểm sơ bộ

Điểm sơ bộ = điểm học viên đạt được tính đến hiện tại/ tổng điểm tối đa của các bài tập

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?