Quá hạn nộp bài, có nộp lại được không?

Do tính chất qui định về thời gian, hầu hết các bài bài tập khi hết hạn sẽ không làm lại được. Bạn lưu ý xem kỹ qui định thời gian làm bài nhé. Học vụ sẽ linh hoạt xử lý tuỳ trường hợp.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?