Có thể làm lại quiz không?

Do tính chất qui định về thời gian, hầu hết các bài quiz khi hết hạn sẽ không làm lại được. Bạn lưu ý xem kỹ qui định thời gian làm bài nhé. Học vụ sẽ linh hoạt xử lý tuỳ trường hợp.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?