Học viên dự thính

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN DỰ THÍNH

 • Chứng chỉ THAM GIA KHÓA HỌC
 • Có thể được phản hồi và nhận xét nếu làm bài tập
 • Được xem lại các buổi Livestream

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN DỰ THÍNH

 • Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 • Làm đầy đủ 100% các bài kiểm tra Quiz
 • Nhận xét và đánh giá các bài tập của các bạn cùng lớp tại Diễn đàn thảo luận: ít nhất 1 người nhận xét 7 bài
 • Tham gia thảo luận, đặt và trả lời các câu hỏi bằng nhận xét (comment) bên dưới các bài giảng: tối thiểu có ít nhất 10 trao đổi
 • Xem lại các bài ghi hình của các buổi giảng trực tuyến
 • Khuyến khích Làm bài tập cá nhân như Học viên chính thức
 • Đánh giá, nhận xét về khóa học
 • Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được tài khoản đăng nhập lớp

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?